Bezoek Modehuys Den Horsten in Doornspijk of shop online!
Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
Gratis bezorging boven € 75,--

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Vervallen (Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging)
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Aanbieding: Het aanbod dat goedkoper dan normaal wordt aangeboden via de website;
 • 2. Aanbod: De producten en diensten die te koop worden aangeboden via de website;
 • 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • 5. Dag: kalenderdag;
 • 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 9. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan Modehuys Den Horsten aanbiedt;
 • 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: Modehuys Den Horsten;
Vestigingsadres: Zuiderzeestraatweg West 57-59;
Telefoonnummer: 0525-661241 tijdens openingstijden;
E-mailadres: [email protected];
IBAN: NL07 RABO 0143696602;
KvK-nummer: 08176849;
Btw-identificatienummer: NL002146361B83;
Modehuys Den Horsten is aangesloten bij Inretail.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Modehuys Den Horsten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op en via de website van Modehuys den Horsten en op elke tot stand gekomen overeenkomst, offerte en aanbieding tussen consument en Modehuys Den Horsten.
3. Bij het tot stand komen van de overeenkomst, het doen van een bestelling, geeft de consument te kennen dat de consument kennis genomen hebt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Modehuys Den Horsten, tevens garandeert de consument dat hij/zij wettelijk bevoegd is om op welke manier dan ook gebruik te maken van de website van Modehuys Den Horsten.
4. Modehuys Den Horsten behoudt het recht tot het wijzigen en aanvullen van de algemene voorwaarden, ongeacht het tijdstip.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Aanbiedingen op de website van Modehuys Den Horsten zijn vrijblijvend en hebben een beperkte looptijd. Wanneer aanbiedingen tijdens de looptijd van de aanbieding niet op voorraad zijn, maar nog wel door Modehuys Den Horsten besteld kunnen worden, plaatst Modehuys Den Horsten een bestelling bij de leverancier en is de consument verplicht om deze af te nemen en te betalen. Aanbiedingen kunnen niet geretourneerd worden. Voor nabestellingen na de looptijd van de aanbieding geldt de aanbieding niet meer.
2. Wanneer de aangeboden producten of diensten niet meer op voorraad zijn, maar nog wel door Modehuys Den Horsten besteld kunnen worden, plaatst Modehuys Den Horsten een bestelling bij de leverancier. De consument is verplicht de speciaal voor hem/haar bestelde goederen of diensten af te nemen en te betalen.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbiedingen en het aanbod binden Modehuys Den Horsten niet.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment dat de consument de bestelling via de website of email van Modehuys Den Horsten heeft geplaatst en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. Modehuys Den Horsten kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Modehuys Den Horsten op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag zonder motivatie te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Bij plaatsing van de bestelling bevestigd Modehuys Den Horsten langs elektronische weg dat de consument het aanbod heeft aanvaard. Na ontvangst van deze bevestiging dient de consument het bestelde aanbod te betalen. Wanneer de consument binnen een uur geen bevestiging heeft ontvangen dient zij contact op te nemen met Modehuys Den Horsten.
4. Modehuys Den Horsten behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst op te zeggen en niet te accepteren. Wanneer er door de consument een betaling heeft plaatsgevonden wordt deze teruggestort.
5. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Modehuys Den Horsten langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van het aanbod heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het aanbod en de verpakking. Consument zal het aanbod slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of consument het aanbod wenst te behouden. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het aanbod met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, met de bevestiging van de bestelling aan Modehuys Den Horsten binnen 14 dagen na ontvangst van het aanbod retourneren, conform de door Modehuys Den Horsten verstrekte instructies.
3. Het herroepingsrecht is pas geaccepteerd door Modehuys Den Horsten als de consument een bevestiging van Modehuys Den Horsten heeft ontvangen nadat de consument per email heeft aangegeven gebruik te maken van het herroepingsrecht.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten en het risico van terugzending voor rekening van de consument. Het is niet mogelijk voor consument om te retourneren onder rembours.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Modehuys Den Horsten dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Modehuys Den Horsten kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

 • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • f. voor losse kranten en tijdschriften;
 • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • h. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • i. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • j. betreffende weddenschappen en loterijen.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk:

 • a. Wanneer het aanbod beschadigd is;
 • b. Gewassen of anderszins gebruikt of bewerkt;
 • c. Niet voorzien van de originele labels en kaartjes;
 • d. Niet voorzien van de bevestiging van de bestelling van het aanbod.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
2. In afwijking van het vorige lid kan Modehuys Den Horsten prijswijzigingen doorvoeren als gevolg van:

 • a. veranderingen in btw-tarieven en andere heffingen van overheidswege;
 • b. prijswijzigingen opgelegd door leverancier;
 • c. prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • d. prijswijzigingen als gevolg van een stijging in het algemeen prijspeil;

3. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW, onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten, waarvoor de gevolgen geen aansprakelijkheid wordt aanvaard. De vermelde prijzen zijn exclusief eventueel andere kosten.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. Modehuys Den Horsten staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het goederen en/of diensten vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De consument dient op het moment van levering te onderzoeken of de geleverde goederen en/of diensten voldoet aan de in lid 1 gestelde voorwaarden.
3. Indien de goederen en/of diensten niet voldoet aan de in lid 1 gestelde voorwaarden, dan dient de consument binnen 14 dagen het goederen en/of diensten te retourneren aan Modehuys Den Horsten voorzien van opgaaf van reden, schriftelijk, met de bevestiging van bestelling in originele verpakking. Het door de consument betaalde bedrag zal bij het ontvangst van het retour gestuurde goederen en/of diensten door Modehuys Den Horsten binnen 30 dagen teruggestort worden.
4. De consument kan Modehuys Den Horsten verzoeken, schriftelijke of telefonisch, om een vervangend goederen en/of diensten te doen of het goederen en/of diensten te repareren.
5. De hiervoor in lid 3 genoemde garantietermijn is langer wanneer de leverancier een langere garantietermijn hanteert dan de in lid 3 genoemde garantietermijn.
6. Wanneer de genoemde garantietermijn in lid 3 is verstreken, zijn de reparatie-, vervangings-, administratie-, verzend- en voorrijkosten voor rekening van de consument en mag Modehuys Den Horsten deze in rekening brengen bij de consument.
7. De in dit artikel genoemde garantie vervalt bij:

 • a. Oneigenlijk, niet normaal en onjuist gebruik, zie ook artikel 8 lid 3;
 • b. het aanbrengen van wijzigingen door consument en door derden zonder schriftelijke toestemming van Modehuys Den Horsten;
 • c. het constateren van een beschadiging of gebreken na in gebruik name of slijtage door het in gebruik nemen, bij normaal gebruik.
 • Modehuys Den Horsten behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen wanneer de garantie vervalt.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Modehuys Den Horsten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Modehuys Den Horsten heeft kenbaar gemaakt, wanneer de consument een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, dan zijn de extra kosten voor rekening van de consument.
3. De kosten van levering zijn voor rekening van de consument, als het totaal aan gekochte goederen en/of diensten lager is als 75 euro en als het afleveradres zich niet in Nederland bevindt.
4. Het is ook mogelijk om het aanbod in de winkel van Modehuys Den Horsten op te halen bij contante betaling.
5. De consument is verplicht om het aanbod dat hem ter beschikking wordt gesteld af te nemen. Wanneer de consument het aanbod weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie voor een correcte aflevering, zal het aanbod worden teruggenomen en opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
6. Met inachtneming van hetgeen hierover in het navolgende artikel van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Modehuys Den Horsten geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en stelt Modehuys Den Horsten hiervan op de hoogte via een email of brief.
7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Modehuys Den Horsten het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk na ontbinding terugbetalen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
1. Vervallen

Artikel 13 - Betaling
1. Betaling van het aanbod dient voor levering van het aanbod door de consument aan Modehuys Den Horsten te geschieden. Modehuys Den Horsten gaat pas over tot levering van het bestelde aanbod als deze door consument is betaald.
2. Betaling is mogelijk doormiddel van de door Modehuys Den Horsten beschikbaar gestelde betalingsmethoden aangegeven op de website. Het is ook mogelijk om contant in de winkel tijdens openingstijden te betalen bij het afhalen van de door de consument bestelde aanbod.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Modehuys Den Horsten te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Modehuys Den Horsten behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.
5. Zolang de koopprijs niet volledig is voldaan, blijft Modehuys Den Horsten volledig eigenaar van de goederen en/of diensten.

Artikel 14 – Klachtenregeling en aansprakelijkheid
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en diensten, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend  bij Modehuys Den Horsten, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Ingediende klachten bij Modehuys Den Horsten zullen beoordeeld worden, wanneer de klacht gegrond is bevonden, zal Modehuys Den Horsten in overleg met consument het product kosteloos vervangen of het betaalde bedrag terug storten.
3. Het bedrag aan schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het betaalde bedrag voor de bestelde goederen en/of diensten.
4. Modehuys Den Horsten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor iedere vorm van schade, zowel direct als indirect of als gevolg van, ontstaan door:

 • opzet en/of grove schuld door consument;
 • oneigenlijk gebruik en/of onkundig gebruik;
 • onzorgvuldig handelen;
 • blootstelling aan niet normale omstandigheden;
 • onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op de website van Modehuys Den Horsten;
 • kleurafwijkingen in de foto’s;
 • onrechtmatig gebruik van systemen en website van Modehuys Den Horsten;
 • aangebrachte wijzigingen door derden.

5. Wanneer de door Modehuys Den Horsten geleverde producten onvolkomen zijn is de aansprakelijkheid van Modehuys Den Horsten tegenover de consument beperkt tot datgene wat in ‘Artikel 10 - Conformiteit en Garantie’ is beschreven.
6. Tijdens de verzending van de producten is Modehuys Den Horsten verantwoordelijk voor de schade, diefstal of het verlies van de producten. Bij aflevering van de producten gaat deze aansprakelijkheid en risico over op de consument.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Modehuys Den Horsten en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook voor overeenkomsten gesloten met consumenten woonachtig in het buitenland
2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting GeschilOnline met de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen.

Artikel 16 - Overmacht
1. Modehuys Den Horsten kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het niet of tijdelijk niet nakomen van afspraken of verbintenissen door overmacht, als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan Modehuys Den Horsten, als gevolg van wetswijzigingen of overige rechtshandelingen.
2. Bij overmacht behoudt Modehuys Den Horsten zich het recht voor om verplichtingen op te schorten. Daarnaast is Modehuys Den Horsten gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te schorten of te vorderen, zodat uitvoering mogelijk blijft door wijziging van de inhoud van de overeenkomst. Modehuys Den Horsten kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden en hierom verplicht tot het betalen van enige boete of (schade)vergoeding.
3. Wanneer Modehuys Den Horsten gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of voor een gedeelte aan haar verplichtingen kan voldoen en vervolgens door overmacht wordt gehinderd, dan mag Modehuys Den Horsten het geleverde of een gedeelte hiervan in rekening brengen bij consument.

Artikel 17 - Eigendomsrecht
1. De rechten met betrekking tot de website van Modehuys Den Horsten waaronder die op o.a. de algemene voorwaarden, teksten, databestanden, merken, domeinnamen, software, vormgeving, stilstaand en bewegend beeldmateriaal en overige, rusten volledig bij Modehuys Den Horsten, haar leveranciers, de fabrikanten van de producten en derden,
2. Niets van de website mag u ter beschikking stellen aan derden en of verveelvoudigen, evenals het aanbrengen van een hyperlink naar de website van Modehuys Den Horsten anders dan voor informatieve doeleinden, voor enkel ander doel is het verboden.

Artikel 18 - Privacy
1. Bij het plaatsen van een bestelling, het aangaan van de overeenkomst bij Modehuys Den Horsten worden de gegevens van de consument opgenomen in het  klantenbestand van Modehuys Den Horsten voor een goede uitvoering van de bestelling. Hierom is consument verplicht om de juiste en actuele gegevens te verstrekken. Het e-mailadres van de consument wordt gebruikt om de consument op de hoogte te stellen, waarvoor u toestemming geeft bij het aangaan van de overeenkomst.
2. Modehuys Den Horsten respecteert de privacy van haar consumenten en zal om die reden zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de gegevens van haar consumenten en zullen nooit aan derden worden verstrekt.
3. Modehuys Den Horsten kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden, wanneer derden de gegevens van consumenten op een onrechtmatige wijze verkrijgen.
4. Creditcard gegevens van consumenten zullen op geen enkele bij Modehuys Den Horsten worden bewaard en opgeslagen.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd, aan deze afwijkende bepalingen kunnen geen rechten ontleend worden.
2. Als bewijs van de door u aangegane verplichtingen/overeenkomst is de administratie van Modehuys Den Horsten leidend, elektronische/digitale communicatie kan hierin als bewijs dienen. Tenzij de consument rechtsgeldig tegenbewijs kan aanleveren.
3. De rechten en plichten uit de aangegane overeenkomst tussen Modehuys Den Horsten en de consument mag aan een derde ter kennisgeving overgedragen worden.
4. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht bij het nietig worden verklaard of vernietigd worden van een enkele verklaring. Modehuys Den Horsten zal een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde verklaring, met inachtneming van de nietige of vernietigde verklaring.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Modehuys Den Horsten aangevuld en of aangepast worden.